سولاریوم THE i8

i8 شده تجربه نیرو و جهان است بهترین فروش ایستاده. این طرح ابتکاری پیشنهادات فضا و راحتی را برای آزادی حرکت، پررنگ بدن و کامل در سراسر قهوهای مایل به زرد.
طراحی شده برای استراحت و دوباره انرژی با آروماتراپی، نسیم آب و سلامتی برای تلفن های موبایل به منظور افزایش تجربه i8 شده.

از زبان مشتریان ما بخوانید