سولاریوم Q30

تجربه برنزه لوکس با Q30 تضمین شده، شارژ و آرامش سیستم نهایی ما را بیانیه واقعی در سالن خود را.
از کنترل IQ لمسی استاندارد 2.0 به بالا پایان عملکرد، Q30 راه لوکس ترین به مراقبت از خود خوب است.

از زبان مشتریان ما بخوانید