سولاریوم M45

لوله 39 ضربه بالا
10 دقیقه. 30: -
20 دقیقه. 55 - و یا solkort
30 دقیقه. 70 - و یا solkort + 15: -

از زبان مشتریان ما بخوانید