سولاریوم TX52

بیضی 'طراحی قدرت' است که توسط بدن انسان الهام گرفته است. -52 X لامپ 180Watt حداکثر تار
  طیف عملکرد استثنایی از تار و حداکثر محدوده لامپ پیچ و تاب های جدید ارائه می دهد با سرعت برنزه شدن بی سابقه است.

از زبان مشتریان ما بخوانید