سولاریوم 42 Unique

دستگاه بدون رقیب برای تعادل کامل بین نوآوری و قیمت می باشد.برنزه منحصر به فرد به دست آمده با این دستگاه به دلیل شکل آن: طراحی سه گوش خارجی منحصر به فرد، تطبیق فضای داخلی مدور، بهینه سازی فضا و ارائه قهوهای مایل به زرد برتر با تنها 42 لوله.

از زبان مشتریان ما بخوانید