سولاریوم 46 Excellence

برتری دباغی: به طور طبیعی کامل و سریع می باشد. ایده آل به لطف جریان هوا به سیستم تهویه تازه.درجه حرارت دلپذیر، تازه در طول جلسه برنزه.تعالی طراحی ایتالیایی است که آن را "نمونه ممتاز ویژه مرکز" با سبک و خنک و بی تردید آن را می سازد.

از زبان مشتریان ما بخوانید