سولاریوم SUPERTOWER 42

چگونه به ترکیب کارایی و به حداقل می رساند درهم و برهمی؟ خوب با SupetTower 42! 42 لوله Sunfit حق بیمه 180W 190cm، و دسترسی آسان را به موفقیت این سولاریوم عمودی. مهارت سریع قهوهای مایل به زرد، ایستاده و یا به سادگی با کمبود فضای محدود، برای برگشت جدیدی از برنزه حرفه ای انتخاب کردن.

از زبان مشتریان ما بخوانید