لامپ CosmoLux VHR TT

CosmoLux VHR TT بر روی پاشنه از موفقیت VHR توسعه داده شد. این لامپ با استفاده از تمام اجزای VHR، از جمله فسفر پایه، که ما یک حجم کوچک از یک ساطع کننده اشعه UVB با ثبات و تهاجمی مخلوط. لامپ با همان خواص برنزه عالی از VHR و افزود: 'ضربه' ارائه شده توسط بخش UVB.

از زبان مشتریان ما بخوانید